โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

✚ 225 ถนน เจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
☎ โทรศัพท์ 053-282-383