สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ขาว

หมายถึง สีสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระหฤทัยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ งดงาม อ่อนหวานอันเป็นศักดิ์และศรีแห่งยุวนารี ศรีพระหฤทัย

    • สีชมพู หมายถึง สีแห่งกุลสตรีที่จะดำรงศ์ศักดิ์แห่งตน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกริยา วาจา ใจ ให้ชนทั่วไปได้ประจักษ์ในคุณค่าที่แท้จริง
    • สีขาว หมายถึง สีแห่งศรัทธาแรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้า ความบริสุทธิ์ แห่งศรัทธาและเรียนรู้จากศรัทธาที่จะดำรงพร้อมด้วยความเมตตา เสียสละต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้าง