ปรัชญาของโรงเรียน

“ความรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี”

    • ความรู้นำ หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และนำความรู้ไปช่วยเหลือ ชุมชนและสังคมได้
    • คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีคุณภาพต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญ อันเป็นหลักในการดำรงชีวิต ได้แก่ ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส
    • เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของตนเองและผู้อื่นโดยให้ถือว่าทกุคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ดังนั้นเด็กที่เรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยต่างก็ได้รับการดูแล เอาใจใส่จากครูและจากทางโรงเรียนด้วยความเสมอภาพ