ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องด้วยได้ส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ในระบบสารสนเทศด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ตามกำหนดเวลา สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา