ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจติดตาม เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คุณญาณิกา ปานทอง และคณะกรรมการ เข้าตรวจติดตาม เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด