ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสารวัตรน้อย ของระดับปฐมวัย

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567งานบุคลากรนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย(ระดับปฐมวัย)ได้จัดกิจกรรมสารวัตรน้อยตามโครงการเด็กดีมีวินัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน และฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง และมีความเป็นผู้นำ โดยมีซิสเตอร์วรรณวิมลสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ได้เป็นประธานมอบผ้าสารวัตรน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 จำนวน 10 คน