ข่าวประชาสัมพันธ์

การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ศน.วนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล และศน.จีรนันท์ ยาวิสิทธิ์ เข้ามาดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัยทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม ติดตาม และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป