• 26 Sep, 2023

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ และได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังต่อไปนี้

ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน

- ครูรังสิมา ศรีวรกุล

ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่

1. ครูชลิดา หมื่นแสน
2. ครูฉัตรชฎา ขันธมาลา
3. ครูลภาวัน ประตังทะสา
4. ครูศิริขวัญ สุยะเรือน
5. นางสาวสุพิชญา ธำรงคุณธรรม
6. นางสาวอภิชญา จายโจง
7. นางสาวนฤมล แสงชัย
8. นายณวัฒน์ วัฒนาวงศ์
9. นางสาวพจนารถ โมลัง
10. นางสาวกัญญษร จีวงค์
11. นายพงศกร ไชยาเลิศ
12. นางสาวภัณฑิรา คำเงิน
13. นางสาวสิราวรรณ ใจมูล
14. นายทชากร ธิมาภรณ์