• 06 Dec, 2023

พิธีขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครู

พิธีขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครู

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดให้มีกิจกรรม "พิธีมอบวุฒิบัตรสำเร็จการศึกษา"

สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ปฐมวัยม, ประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3, มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยมีบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้  และหลังจากนั้นได้มีพิธีขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะครูสำหรับการเล่าเรียนมาตลอดปีการศึกษานี้