• 06 Dec, 2023

กิจกรรมงานวันการศึกษาเอกชน

กิจกรรมงานวันการศึกษาเอกชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันการศึกษาเอกชน สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 31 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่