☀ ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

☀ ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประถมศึกษาปีที่ 1   |

ประถมศึกษาปีที่ 2  |

ประถมศึกษาปีที่ 3  |

ประถมศึกษาปีที่ 4  |

ประถมศึกษาปีที่ 5  |

ประถมศึกษาปีที่ 6   |

มัธยมศึกษาปีที่ 1    |

มัธยมศึกษาปีที่  2   |

มัธยมศึกษาปีที่ 3    |

มัธยมศึกษาปีที่ 4    |

มัธยมศึกษาปีที่ 5    |

มัธยมศึกษาปีที่ 6    |