เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“รักและรับใช้ Love and service mind”

รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข
รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส

อัตลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย
“สุภาพ อ่อนน้อม”

สุภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู้จักกาลเทศะต่อสถานที่ และต่อบุคคล
อ่อนน้อม หมายถึง การยอมรับ และปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอน