ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

ครูพิมลรัตน์ สังข์วงศ์

งานการเงิน
ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

ครูณัฐถฤยา แสนคำปา

งานการเงิน
ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

ครูจารุวรรณ ประสาทงาม

งานธุรการ
ครูยุวดี ชีพพึ่งวนา

ครูยุวดี ชีพพึ่งวนา

งานธุรการ
ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

ครูวิภาวรรณ ขวัญสิริวุฒิ

งานประชาสัมพันธ์
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

งานประชาสัมพันธ์
ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

ครูวันเพ็ญ ศรีสำราญ

งานห้องสมุด
ม.ดุษฏี ทองเรือง

ม.ดุษฏี ทองเรือง

งานห้องสมุด
ครูวัลสิกา คำภิระ

ครูวัลสิกา คำภิระ

งานทะเบียน
ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

ม.อานนท์ เอี่ยมไธสง

งานอาคารสถานที่
ม.วิโรจน์ พลอยแดง

ม.วิโรจน์ พลอยแดง

งานโสตทัศนูปกรณ์
ม.อิทธิพล เหมหงษ์

ม.อิทธิพล เหมหงษ์

งานบุคลากร
ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

ครูมนทิกานต์ วิมลสันติรังศรี

งานบุคลากร
ม.สมบัติ ศรีวันชัย

ม.สมบัติ ศรีวันชัย

งานจัดซื้อ
ม.อรินัน สว่างใจ

ม.อรินัน สว่างใจ

งานสารสนเทศ
ม.ชาติชาย ใจหาญ

ม.ชาติชาย ใจหาญ

งานสารสนเทศ
ครูดวงเดือน อติพลังกูล

ครูดวงเดือน อติพลังกูล

งานศูนย์รับเข้า/ติดตาม
นางสาวพิมพ์ชนก สุราใหม่

นางสาวพิมพ์ชนก สุราใหม่

งานศูนย์รับเข้า
ครูศิริวรรณ ประวัง

ครูศิริวรรณ ประวัง

งานพยาบาล
ครูฐานิสญา แซมื่อ

ครูฐานิสญา แซมื่อ

งานวารสาร