ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูจิราภรณ์ สุนทรา

ครูประจำชั้น ม.5/1 (ครู 1)
ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูสุทธิชา ปาเหนือ

ครูประจำชั้น ม.5/1 (ครู 2)
ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูพิมพ์ลดา ณ ลำพูน

ครูประจำชั้น ม.5/1 (ครู 3)
ครูศศิธร บัวลา

ครูศศิธร บัวลา

ครูประจำชั้น ม.5/2 (ครู 1)
ครูศรีไพร บุญญประภา

ครูศรีไพร บุญญประภา

ครูประจำชั้น ม.5/2 (ครู 2)
ครูอมรรัตน์ มนัสเสวี

ครูอมรรัตน์ มนัสเสวี

ครูประจำชั้น ม.5/2 (ครู 3)
ครูอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์

ครูอินทรานีย์ วัฒนาวงศ์

ครูประจำชั้น ม.5/3 (ครู 1)
ครูกฤตวรรณ วงค์จันทรัตน์

ครูกฤตวรรณ วงค์จันทรัตน์

ครูประจำชั้น ม.5/3 (ครู 2)
ครูนลินี ศรีจันทร์ดร

ครูนลินี ศรีจันทร์ดร

ครูประจำชั้น ม.5/3 (ครู 3)
ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูไกรศร หวังรักกลาง

ครูประจำชั้น ม.5/4 (ครู 1)
ครูศรุตา เอื้องไพโรนจ์

ครูศรุตา เอื้องไพโรนจ์

ครูประจำชั้น ม.5/4 (ครู 2)
ม.สิทธิพร นันทขว้าง

ม.สิทธิพร นันทขว้าง

ครูประจำชั้น ม.5/4 (ครู 3)
ครูชญานิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูชญานิศา อัจจิมาพิพัฒน์กุล

ครูประจำชั้น ม.5/5 (ครู 1)
ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูกุสุมาลย์ สุทธิ

ครูประจำชั้น ม.5/5 (ครู 2)
ม.ชวลิต แก้ววงค์

ม.ชวลิต แก้ววงค์

ครูประจำชั้น ม.5/5 (ครู 3)