ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูสุทัชชา นาชัยเวียง

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 1)
ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูดวงเดือน อินทะชัย

ครูประจำชั้น ป.6/1 (ครู 2)
ครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 1)
ม.สงกรานต์ ฉิมพลีย์

ม.สงกรานต์ ฉิมพลีย์

ครูประจำชั้น ป.6/2 (ครู 2)
ครูสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล

ครูสินีนาฏ นฤนาทวงศ์สกุล

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 1)
ม.ไกรศิลป์ กาวิละ

ม.ไกรศิลป์ กาวิละ

ครูประจำชั้น ป.6/3 (ครู 2)
ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูรัตติกร เข็มขาว

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 1)
ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูกาญจน์ภิรมย์ กังหัน

ครูประจำชั้น ป.6/4 (ครู 2)
ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูลภาวัน ประตังทะสา

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 1)
ครูพัทราภรณ์ นิมาพันธ์

ครูพัทราภรณ์ นิมาพันธ์

ครูประจำชั้น ป.6/5 (ครู 2)