ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูอัญชนา มานะกิจ

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 1)
ครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ

ครูจุฑารัตน์ จันทร์คำ

ครูประจำชั้น ป.2/1 (ครู 2)
ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูกาบจันทร์ ทรายสมุทร

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 1)
ครูศิริประภา แสนสุข

ครูศิริประภา แสนสุข

ครูประจำชั้น ป.2/2 (ครู 2)
ครูอุมาพร แพทย์เจริญ

ครูอุมาพร แพทย์เจริญ

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 1)
ครูจันทิพย์ อาทิตยา

ครูจันทิพย์ อาทิตยา

ครูประจำชั้น ป.2/3 (ครู 2)
ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูศศิชา พจนาธำรงพงศ์

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 1)
ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูนิรนาถ แก่นทองหลาง

ครูประจำชั้น ป.2/4 (ครู 2)
ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูณัฐชยาพร แย้มวงษ์

ครูประจำชั้น ป.2/5 (ครู 1)
ม.พงศกร ใจยะปราบ

ม.พงศกร ใจยะปราบ

ครูประจำชั้น ป.2/5 (ครู 2)
ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูสุมาลี คุณยศยิ่ง

ครูพิเศษ ป.2
ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ม.อุกฤต ทิพย์อุบล

ครูพิเศษ ป.2