ครูรำพรรณ หอเจริญ

ครูรำพรรณ หอเจริญ

ครูประจำชั้น ป.1/1 (ครู 1)
ครูปราณี คำปา

ครูปราณี คำปา

ครูประจำชั้น ป.1/1 (ครู 2)
ครูจรินทร์ดา กันทะมาลี

ครูจรินทร์ดา กันทะมาลี

ครูประจำชั้น ป.1/2 (ครู 1)
ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

ครูประจำชั้น ป.1/2 (ครู 2)
ครูศิริลักษณ์ ศรีคำ

ครูศิริลักษณ์ ศรีคำ

ครูประจำชั้น ป.1/3 (ครู 1)
ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูขวัญนา คำหมื่น

ครูประจำชั้น ป.1/3 (ครู 2)
ครูจริญญา เจริญรักษ์

ครูจริญญา เจริญรักษ์

ครูประจำชั้น ป.1/4 (ครู 1)
ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ม.สุชาติ เกตุแก้ว

ครูประจำชั้น ป.1/4 (ครู 2)
T. Ceres

T. Ceres

ครูพิเศษ ป.1